Certifikační orgán na výrobky č.3101

Certifikační orgán na výrobky byl akreditován Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro:

 • Ploché válcované výrobky z ocelí válcované za tepla – Plechy
 • Ocelové trouby, trubky, duté profily, bezešvé – Rozpínky důlní
 • Ocelová splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy, smyčky a podobné produkty, elektricky neizolované – Ocelová lana, vázací prostředky
 • Hydraulické a pneumatické pohony a motory s lineárním pohybem (válce) – Hydrostatické mechanismy
 • Elevátory a dopravníky pro nepřetržitý provoz konstruované pro používání v podzemí – zařízení důlní dopravní, a to vč. jejich kotvícího zařízení – Hřeblové dopravníky, pásové dopravníky
 • Brázdicí a zásekové stroje pro těžbu uhlí a hornin, razicí stroje pro ražení tunelů, chodeb a štol; ostatní vrtací a hloubicí stroje, individuální výztuž a to vč. kotvících a zajišťovacích zařízení
 • Díly strojů pro vrtání, hloubení nebo těžbu (dobývání) – Díly důlních a těžebních strojů
 • Trouby, trubky a hadice z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku – Hadice se strojírenským šroubením nízko, středně a vysokotlaké, trubky a hadice se strojírenským šroubením pro zvlášť vysoké tlaky
 • Výrobky z plastů
 • Desky fólie a pásy z plastů
 • Pelety z komunálního odpadu (plasty, papír, kartón, textil, dřevo, pryž) – tuhá alternativní paliva

Výpis z databáze Českého institutu pro akreditaci

Certifikační orgán č. 3101 – přílohu osvědčení a předmět akreditaceSeznam výrobků, které posuzujeme vám zašleme na vyžádání.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělil naší společnosti autorizaci dle nařízení vlády 176/2008 Sb. pro posouzení shody strojních zařízení:

Zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladu, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry“ dne 22. 05. 2019

Výtahy“ dne 07.03.2019

Hydraulicky ovládané mechanizované výztuže“ dne 30. 03. 2020

Pro certifikaci používá certifikační orgán výsledků zkoušek provedených ve vlastní akreditované Zkušební laboratoři č.1322 a ve smluvních laboratořích, které jsou rovněž akreditovány. Kromě výsledků zkoušek využívá certifikační orgán i výsledků vlastních kontrol dokumentace a výrobku v souladu s certifikačním postupem, který je zpracováván pro každý typ výrobku.

Žádost o certifikaci

Certifikace je prováděna na základě žádosti o certifikaci. Formulář je k dispozici u certifikačního orgánu a na požádání jej certifikační orgán zašle v písemné nebo elektronické podobě zákazníkovi. Výsledek certifikačního řízení je zákazníkovi předán formou zkušebních protokolů, zprávy o hodnocení a certifikátu.

Máte – li zájem certifikovat Váš výrobek zde poskytujeme formulář ŽÁDOST O CERTIFIKACI, ŽÁDOST O CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU, ŽÁDOST O ZÁVĚREČNOU ISNSPEKCI VÝTAHŮ který je nutno si stáhnout a uložit na svůj disk. Tento dokument je vytvořen v aplikaci MS Word 2000. Dokument vyplňte a pošlete zpět na e-mailovou adresu info@tlo.cz. Pokud si nechcete formulář stáhnout a nebo se vyskytl jiný problém, který tomu brání, kontaktujte nás prosím osobně.

Seznam vydaných certifikátů a informace o platnosti příslušného certifikátu poskytneme na vyžádání.

Případné stížnosti či námitky řeší pracovníci COV po písemném doručení na e-mailovou adresu info@tlo.cz

 

Další činnosti

Schvalování vápencových prachů k poprašování důlních děl a pro stavbu protivýbuchových uzávěr

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost schvalují vápencové prachy k poprašování důlních děl a pro stavbu protivýbuchových uzávěr z hlediska jejich použití v podzemí a pro provedení potřebných zkoušek určuje experta:
Ing. Hana Věžníková

Posuzování plastických hmot pro použití v podzemí hlubinných dolů

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost posuzují plastické hmoty, které mají být použity v podzemí hlubinných dolů, pro jejich schválení z požárně technického hlediska, pro zpracování odborných posudků a pro provedení potřebných zkoušek se ve shora uvedené akciové společnosti určuje experta:
Ing. Hana Věžníková