Akreditovaný Inspekční organ č. 4071

Oznámený subjekt pro posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent podle zákona č. 90/2016 a nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

Autorizovaná osoba pro posuzování zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry dle zákona č.22/1997 a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Inspekční orgán byl akreditován Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Inspekční orgán provádí posuzování a inspekční činnost u nových a provozovaných zdvihacích zařízení, výtahů a ocelových konstrukcí jako součásti zdvihacích zařízení.

Inspekční orgán provádí inspekční prohlídky výtahů, dle ČSN 27 4007/2014, které jsou trvalou součástí staveb a také prohlídky a odborné zkoušky jeřábů, pohyblivých pracovních plošin, regálových zakladačů a zdvihadel.

Výpis z databáze Českého institutu pro akreditaci

Inspekční orgán č. 4071 – přílohu osvědčení a předmět akreditace. Seznam prováděných inspekcí, které provádíme a jejich ceník Vám na požádání zašleme.

Seznam výrobků, které může Inspekční orgán posuzovat vám zašleme na vyžádání.

Další oblast působnosti Inspekčního orgánu

Posuzování strojů, zařízení dle NV č. 378/2001 Sb

Inspekční orgán provádí posouzení strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí z hlediska požadavků na bezpečný provoz dle NVč. 378/2001 Sb, provádí analýzu rizik na strojní a tlaková zařízení, zpracovává návody na obsluhu a místně provozní bezpečnostní předpisy na strojní zařízení, vypracovává podklady pro vystavení ES Prohlášení o shodě na strojní zařízení dle NV č. 176/2008 Sb.

Revize, revizní zkoušky a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů.

Inspekční orgán má oprávnění udělené Technickou inspekcí české republiky k revizím, k revizním zkouškám a zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů.

Pomůžeme s exportem výrobků do Ruské federace.

Technické prohlídky lyžařských vleků

Společnost je rovněž pověřena k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení po zásahu do svařování (oprava, rekonstrukce) anebo po zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace v rozsahu pro určená technická zařízení dopravní – lyžařské vleky, která nejsou stanovenými výrobky (Rozhodnutí MD č.j.: 75/2011-130-SPR/5)

Žádost o inspekci

Inspekce je prováděna na základě žádosti o inspekci. Formulář je k dispozici u inspekčního orgánu a na požádání jej inspekční orgán zašle v písemné nebo elektronické podobě zákazníkovi. Výsledek inspekce je předán formou inspekční zprávy nebo zprávy o hodnocení a certifikátu.