Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost, se sídlem Těšínská 2962/79b, 746 01 Opava, IČ: 25667521, jako správce osobních údajů (dále jen „Společnost”) Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje o zpracování Vašich osobních údajů.

 

I. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Identifikace Vaší osoby a požadovaného zboží nebo služeb, případně dalších údajů nezbytných za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění, na základě právního základu splnění smlouvy.  
 • Vystavení účetních a daňových dokladů, vedení účetnictví a placení daní na základě právního základu splnění právních povinností Společnosti.
 • Vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům, výkonu podnikatelské činnosti a ochrany majetku a bezpečnosti, na základě právního základu našeho oprávněného zájmu.

 

II. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme Vaše:

 • Identifikační a kontaktní údaje
 • Údaje o zboží a službách a dodací údaje
 • Fakturační a platební údaje
 • Údaje z komunikace mezi Společností a Vámi
 • Údaje získané při registraci na našich webových stránkách

 

III. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání: 

 • Externím společnostem, které pro nás zajišťují podpůrné služby, např. zabezpečení areálu, pojištění, právní služby.
 • Orgánům veřejné moci pro účely plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo k ochraně našich zájmů.

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím mimo EU.  

 

IV. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Dle Nařízení máte právo požadovat po Společnosti přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, k omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo vznést námitky proti zpracování, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu nebo podat stížnost k dozorovému úřadu, pokud Společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Kontakt na dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Svá práva, dotazy či připomínky můžete uplatnit:

 • Osobně na personálním úseku Společnosti 
 • Telefonicky na čísle: 553 759 841
 • Dopisem na adresu sídla Společnosti
 • Elektronicky datovou schránkou (ID vcbgizf) nebo elektronicky na emailovou adresu info@tlo.cz

Výmaz údajů se týká pouze údajů, které již nejsou potřebné nebo byly zpracovány protiprávně.