Zkouška tahem

Potřebujete posoudit mechanické vlastnosti materiálů a komponentů? Zkouška tahem měří pevnost a odolnost materiálu proti napětí při působení tahové síly. Zkoušku provádíme jak v normativním provedení (nejčastěji dle ČSN EN ISO 6892-1), tak i pro atypické vzorky včetně nestandardizovaných měřících postupů (např. zkoušení lepených a pájených spojů, velmi tenkých profilů, dřevin, kompozitních polymerních materiálů apod.).

Zkouška tahem a její průběh

Princip zkoušky tahem spočívá v tom, že vzorek materiálu vystavíme postupně zvyšující se tahové síle až do bodu, kdy dojde k jeho porušení. Během testu se měří síla, kterou na vzorek vyvíjí, a zároveň se sleduje prodloužení nebo deformace vzorku. Získané hodnoty síly a deformace se použijí k vytvoření tahového diagramu, který zobrazuje vztah mezi napětím a deformací materiálu.

Nástroje pro zkoušku tahem

Pro měření jsou k dispozici dvě měřící zařízení – do 100 kN používáme univerzální tahový stroj ZD 10/90, do 1 000 kN používáme univerzální tahový stroj ZD 100. Jelikož se jedná o univerzální stroje, lze jednoduchou úpravou s použitím měřících přípravků provádět další měření jako např. statické zkoušky ohybem, statické zkoušky tlakem, zkoušení pružin, dynamické zkoušky atd.

Specifikace vzorku pro zkoušku tahem

Zkoušky tahem se vykonávají na zkušebních tělesech plného průřezu, např. trubky, dráty a tyče menších rozměrů, na obrobených tělesech typů pásků obdélníkového či segmentového průřezu a na tělesech kruhového průřezu. Velikosti zkoušeného průřezu musí odpovídat délka zkušebního tělesa včetně konců (tzv. hlav) pro upnutí ve zkušebním stroji. Je-li k dispozici dostatek materiálu, tak délka vzorku 300 mm ve zkoušeném směru bude postačující pro většinu aplikací. Výrobu zkušebních vzorků dokážeme zajistit u kvalifikovaného dodavatele.

Požadavky na zkušební zařízení, druhy zkušebních těles a postupy zkoušení určuje norma. Pro některé případy zkoušek se laboratoř odkazuje i na příslušné speciální normy. Výstupem zkoušek je akreditovaný zkušební protokol v českém a Vámi požadovaném jazyce.

Seznam zkušebních postupů, pro které je laboratoř akreditována, naleznete v příloze k osvědčení.