TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost

Činnosti jednotlivých útvarů TECHNICKÝCH LABORATOŘÍ OPAVA, a.s. jsou v souladu s evropskými standardy a jejich odborná úroveň je doložena akreditacemi Českého institutu pro akreditaci nebo akreditací u MPSV:

  • Zkušební laboratoř – akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025, provádí zkoušení důlní výztuže, strojů a zařízení včetně důlních, hydrauliky důlní i všeobecné, lan, měření hluku, defektoskopie a zkoušky teplotní, klimatické, slunečních simulací a korozní odolnosti výrobků.
  • Kalibrační laboratoř geometrických veličin – akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025, provádí kalibrace v oboru délka a rovinný úhel.
  • Certifikační orgán na výrobky – akreditován dle ČSN EN ISO/IEC 17065, posuzuje strojní zařízení dobývací, razicí, dopravní i pro práce v podzemí, strojní zařízení pro zemní práce, pro manipulaci s materiálem, hydraulické a pneumatické mechanizmy, výrobky z plastů, lana ocelová a vázací prostředky. Provádí posuzování zdvihacích zařízení a výtahů.
  • Inspekční orgán – akreditován dle ČSN EN ISO/IEC 17020, provádí inspekční činnost orgánu typu A u nových a provozovaných zdvihacích zařízení, výtahů, strojních zařízení a prostředků lidové zábavy.
  • Školicí a vzdělávací středisko – akreditaci v rozsahu zákona 309/2006 Sb. – prevence rizik v oblasti BOZP včetně provádění zkoušek. Školí revizní techniky pro plynová, tlaková a zdvihací zařízení.

Ochrana soukromí (GDPR)
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Všeobecné obchodní podmínky
Stáhnout soubor VOP 2023.pdf

TLO, a.s. je podle právních předpisů EU autorizovanou osobou 251 a notifikovanou osobou / oznámeným subjektem 1384 pro posuzování shody pro tyto produkty:

  • Strojní zařízení pro práce v podzemí těchto typů: hydraulicky ovládané mechanizované výztuže dle NV č. 176/2008 Sb.
  • Zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry NV č. 176/2008 Sb. směrnice
  • Výtahy podle NV č. 122/2016 Sb.

Podrobné informace o rozsahu udělených oprávnění jsou dostupné na stránkách Evropské komise Nando

Zaměření společnosti

Zkoušení
Kalibrace
Certifikace
Opravy a servis
Inspekční orgán
Školící a vzdělávací středisko

Naše autorizace

Autorizace

Rozhodnutí č. 16/2009

Autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle §12, odst. 1 zákona nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení vydaná Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Oprávnění k provádění činností oznámeného subjektu pro posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent podle zákona č.90/2016 a nařízení vlády č.122/2016 Sb.

Rozšíření stávající autorizace o výrobky vymezené v bodě č.17 přílohy č. 4 k NV č. 176/2008 “Zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry.”

více informací zašleme na vyžádání

info@tlo.cz

Oficiální partner TESA

Certifikace

Osvědčení TESA S.A. o získání statutu oficiálního servisního střediska pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.

více informací zašleme na vyžádání

info@tlo.cz

Akreditace a osvědčení

Zkušební laboratoř

Akreditace

Kalibrační laboratoř

Akreditace

Certifikace

Akreditace
Inspekční orgán

Inspekční orgán

Akreditace

Inspekce

Rozhodnutí

Školící středisko

Rozhodnutí

Inspekční orgán

Oprávnění TIČR

Osvědčení ÚNMZ

o způsobilosti provádět kalibrační měření

TESA Certifikát

Pavel Glogar

TESA Certifikát

Tomáš Břečka

Chcete získat certifikaci nebo osvědčení?

Certifikace je prováděna na základě žádosti o certifikaci, kterou podává zákazník formou žádosti k certifikaci na příslušném formuláři. Formulář je k dispozici u certifikačního orgánu a na požádání jej certifikační orgán zašle v písemné nebo elektronické podobě zákazníkovi. Výsledek certifikačního řízení je zákazníkovi předán formou zkušebních protokolů, zprávy o hodnocení a certifikátu.
Kontaktujte nás!