Ultrazvuková defektoskopie

Defektoskopie, nebo také nedestruktivní testování, je obor, který se zabývá detekcí, hodnocením a zkoumáním defektů, vad a nepravidelností v materiálech a konstrukcích. Zahrnuje soubor metod, které jsou na základě měřitelných, nebo sledovatelných fyzikálních jevů schopny odhalit vady ve výrobku bez jeho porušení nebo poškození. Cílem defektoskopie je identifikovat potenciální problémy, které by mohly ovlivnit pevnost, spolehlivost nebo funkčnost daného výrobku. V tomto článku se zaměříme na konkrétní druh nedestruktivního testování – ultrazvuková defektoskopie.

Zkouška ultrazvukem (UT)

Jedná se o jednu ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Tato metoda využívá vysokofrekvenčních ultrazvukových vln k detekci, lokalizaci a charakterizaci vnitřních defektů a nepravidelností v materiálech, a to i ve velké hloubce pod povrchem.

Své využití si najde však i při detekci povrchových vad. Využívá se zejména pro zkoušení tvářených polotovarů (plechy, výkovky, tyče), svarů a odlitků.

Jak to funguje?

Princip zkoušky ultrazvukem spočívá v tom, že se generuje ultrazvuková vlna pomocí speciálního zařízení. Tato vlna se následně vysílá do testovaného materiálu. Pokud se v materiálu nachází defekt, dochází k odrazu nebo rozptylu ultrazvukové vlny. Tuto vlnu detekují senzory na sondážní hlavě a následně se převede na elektrický signál. Tento signál poté zpracovává ultrazvukový přístroj, který umožňuje okamžitou vizualizaci výsledků.

Ultrazvuková defektoskopie a její výhody

Zkouška ultrazvukem poskytuje řadu informací o defektu, včetně jeho velikosti, umístění, tvaru a povahy. Pomocí změřeného času mezi vysláním a přijetím ultrazvukové vlny můžeme určit hloubku defektu v materiálu. Navíc, analýza změny intenzity a charakteristik ultrazvukového signálu může poskytnout informace o typu defektu. Výhodou je také možnost automatizace procesu kontroly. 

Naše oddělení defektoskopie má pracovníky s kvalifikací level III pro metodu UT. Provádíme zkoušky svarových spojů, výkovků, trubek nebo měření tloušťky materiálů. Konečným výstupem zkoušek je akreditovaný zkušební protokol v českém a vámi požadovaném jazyce.

Měření tloušťky stěny

V případě měření tloušťky stěny pomocí ultrazvukové defektoskopie je potřeba, aby daný materiál disponoval akustickou prozvučitelností. Bez toho nelze zkoušku provést

Ultrazvuková defektoskopie