Zkouška rázem v ohybu

Jedná se o nejrozšířenější zkoušku na hodnocené odolnosti oceli proti křehkému lomu. Zkouška rázem v ohybu spočívá v tom, že vzorek materiálu se umístí na podpěru a na střed vzorku se aplikuje síla působící směrem dolů, zatímco jeho koncové části se fixují. Tato síla způsobí ohyb vzorku, který se deformuje a ohýbá. Během testu se měří aplikovaná síla a sleduje se prohnutí vzorku. Rozměry zkušebních těles, justaci zkušebního zařízení a vlastní provedení zkoušky při teplotě okolí i při definovaných teplotách udává norma. Laboratoř má výbavu pro temperaci zkušebních těles od -70 °C do +20 °C. Naše laboratoř používá kyvadlové Charpy kladivo LabTest CHK450J s digitálním snímáním úhlu. K dispozici máme výměnný břit s radiusem 2 mm dle normy ISO ČSN ISO 148-1.

Zkouška rázem v ohybu a naše laboratoř

Zkušební laboratoř má ve výbavě vrubovačku a zajišťuje přípravu vrubu na dodaných vzorcích materiálu. Před samotnou zkouškou se tvar a velikost zkušebního vzorku ověří pomocí přístroje OptoLab, který zkušební vzorek porovná s rozměrovými požadavky příslušné normy. V případě nesplnění požadovaného rozměru vzorku dle dané normy musí být zkušební těleso upraveno až do vyhovění požadavku dané zkušební normy. Naše laboratoř je také vybavena kyvadlovým Charpy kladivem LabTest CHK450J s digitálním snímáním úhlu. K dispozici je výměnný břit s radiusem 2 mm dle normy ISO ČSN ISO 148-1. Jsme schopni zajistit výrobu zkušebního vzorku z Vámi dodaného vzorku.

Výsledek

Výsledkem zkoušky rázem v ohybu je práce spotřebovaná k přeražení zkušebního tělesa s vrubem. Dřívější přepočet na jednotku plochy se nově až na výjimky již nepoužívá. Všechny údaje jsou vztaženy na standardní rozměr tělesa 10 x 10 mm s V nebo U-vrubem 2 mm, čili na plochu 10 x 8 mm. V případě dodání hotového zkušebního vzorku je zkouška provedena ještě týž den.

Výstupem zkoušek je akreditovaný zkušební protokol v českém a Vámi požadovaném jazyce.